ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ БҮРТГЭХ ЖУРАМ

Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авахдаа иргэний дараах хувийн мэдээллийг заавал авч өргөдөл, гомдлын нэгдсэн програмд бүртгэсэн байна: Иргэний овог, нэр, Иргэний регистрийн дугаарИргэний оршин суугаа хаягИргэнтэй холбоо барих үүрэн утас /гар утас/-ны дугаар заавал бүртгэж авна.

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт